اسامی انتزاعی و غیر انتزاعی در زبان انگلیسی 

concrete and abstract nouns

اسامی انتزاعی

اسامی انتزاعی به اسم هایی گفته میشود که با حواس پنج گانه درک نمیشوند. یعنی اسامی انتزاعی قابل لمس، دیدن، بوییدن، چشیدن و شنیدن نیستند. این اسامی ساخته ذهن ما هستند مانند شجاعت، عشق، ترس، نفرت و … . به اسامی انتزاعی در داخل جملات زیر دقت کنید که با قرمز مشخص شده اند:

Higher education is strongly recommended.

آموزش عالی بشدت توصیه میشود.

Alex has the ability to fix the car.

الکس توانایی تعمیر ماشین را دارد.

Our teacher likes the students with high curiosity.

معلم ما از دانش آموزانی که کنجکاوی زیادی دارند خوشش می آید.

In my opinion honesty is the most important thing in once life.

به نظر من صداقت مهم ترین چیز در زندگی هر شخص است.

لیست اسامی انتزاعی متداول

در جدول زیر برخی از اسامی انتزاعی پرکاربرد و رایج را مشاهده میکنید.

معنی  اسم انتزاعی معنی  اسم انتزاعی
عصبانیت Anger زیبای Beauty
نگرانی Anxiety هوش سرشار Brilliance
نا امیدی Disappointment آرامش Calmness
هیجان Excitement سرما Coldness
شادی Happiness ترحم Compassion
عشق Love اعتماد به نفس Confidence
غرور Pride شهامت Courage
ناراحتی Sadness ترس Fear
غافلگیری Surprise حسادت Envy
قدرت Power خوبی Goodness
ماجرا Adventure صداقت Honesty
باور Belief تیزهوشی Intelligence
مرگ Death حسادت Jealousy
شکست Failure حماقت Stupidity
آزادی Freedom تحمل Tolerance
دانش Knowledge داش و خرد Wisdom

اسامی غیر انتزاعی (واقعی و ملموس)

اسامی غیر انتزاعی یا واقعی به اسم هایی گفته میشود که با حواس پنج گانه قابل درک هستند. یعنی اینکه این اسامی قابل لمس، دیدن، بوییدن، شنیدن و چشیدن هستند. اکثر اسم هایی که با آنها سر و کار داریم در دسته اسامی غیر انتزاعی قرار دارند مانند اسامی اشیا، افراد، حیوانات، مکان ها و … . در ادامه چند جمله دارای اسامی غیر انتزاعی در داخل جمله را مشاهده یکنید که با رنگ قرمز مشخص شده اند:

I need a grammar book.

من یک کتاب گرامر لازم دارم.

I was going to airport when you called me.

داشتم به فرودگاه میرفتم زمانی که زنگ زدی.

We saw a terrible car accident yesterday morning.

دیروز صبح یک تصادف وحشتناک ماشین دیدیم.

My keyboard doesn’t work. Can you fix it?

صفحه کلید من کار نمیکنه. میتونی درستش کنی؟


مطالب مرتبط

اسم های عام و خاص

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش