زبان دهم

درس دوم/ صفحه 47 / گفتگو

47

0
Created on By farzadadmin

زبان دهم درس دوم/گفتگو

1 / 9

نام و نام خانوادگی:

2 / 9

نام مدرسه

3 / 9

کلاس

4 / 9

?Are you ............................in the planets

5 / 9

planets are really .............................. for me

6 / 9

...............................Planets are really amazing but not so much

7 / 9

..............................planets go around the Sun in different

8 / 9

planets have different ................... and sizes

9 / 9

.............................Jupiter has more than sixty

Your score is

The average score is 0%

0%