زمان آینده ساده

زمان آینده ساده در زبان انگلیسی | آینده ساده با will و be going to

زمان آینده ساده نشان دهنده کاری است که در آینده انجام خواهد شد. این کار میتواند بدون قصد قبلی و یا با قصد قبلی باشد. اگر قرار باشد کاری بدون قصد قبلی در آینده انجام شود از فعل کمکی “will” و اگر با قصد قبلی باشد از “be going to” در جملات آینده ساده استفاده میشود. به مثالهای زیر دقت کنید:

That bag looks heavy, I will help you.

آن کیف سنگین به نظر می آید. کمکتان خواهم کرد. (کمک بدون قصد قبلی است)

It is going to rain tomorrow.

فردا میخواهد باران بیاید. (با توجه به شواهد جوی میفهمیم که قرار است باران بیاید)

ساختار زمان آینده ساده با فعل کمکی will

حال ساده در انگلیسی

اگر انجام کاری در آینده بدون قصد قبلی باشد، از فعل کمکی “will” به همراه شکل ساده فعل (مصدر بدون to) در این ساختار استفاده میشود. در این ساختار برای تمامی فاعل ها از فعل کمکی “will” استفاده میشود و در زبان فارسی بصورت (خواهم، خواهی، خواهد و …) ترجمه میشود. اگر فاعل جمله به شکل ضمیر باشد، آنگاه میتوان از شکل اختصاری will استفاده کرد.  مثال:

Don’t lift that. You will hurt yourself.

آن را بلند نکن. به خودت صدمه خواهی زد.

I think Maria will come tomorrow.

فکر میکنم ماریا فردا خواهد آمد.

We will call the police as soon as possible.

به محض امکان با پلیس تماس خواهیم گرفت.


نکته: اگر فاعل جمله بصورت ضمیر باشد، آنگاه میتوان از شکل اختصاری will اسفاده کرد:

I will → I’ll
you will → you’ll
he will → he’ll
she will → she’ll
it will → it’ll
we will → we’ll
they will → they’ll


حالت سوالی زمان آینده ساده با will

برای سوالی کردن زمان آینده ساده در این ساختار، فعل کمکی “will” را به ابتدای جمله (قبل از فاعل) منتقل میکنیم. به مثالهای زیر دقت کنید:

Will you come tomorrow?

آیا فردا خواهی آمد؟

Will your mother call tonight?

آیا مادرت امشب تماس خواهد گرفت؟

Will they send an email?

آیا آنها ایمیل خواهند فرستاد؟


حالت منفی جملات آینده ساده با will

برای منفی کردن جملات آینده ساده بعد از will از کلمه منفی ساز not استفاده میکنیم. یعنی بعد از فاعل از “will not” استفاده میکنیم که حالت اختصاری آن نیز به شکل “won’t” نوشته میشود. مثال:

He will not let you enter.
He won’t let you enter.

او اجازه نخواهد داد تا وارد شوید.

will not leave here.
won’t leave here.

اینجا را ترک نخواهم کرد.

Sara will not invite me to her birthday party.
Sara won’t invite me to her birthday party.

سارا مرا به جشن تولدش دعوت نخواهد کرد.


فیلم آموزشی بخش اول        آموزش بخش اول را می توانید به صورت ویدئویی و زنده از اینجا دانلود نمایید. 

(دانلود ویدئو)

 

دانلود فایل پی دی اف آموزش زمان آینده ساده

دانلودpdf


زمان آینده ساده با be going to

یکی دیگر از روشهای بیان آینده ساده استفاده از be going to در جملات می باشد که به جای be یکی از افعال am / is /are به کار میرود. در این ساختار جملات آینده ساده بیشتر به صورت قصد دارم، قصد داری، قصد دارد و … ترجمه میشود. به جملات زیر دقت کنید تا ساختار این جملات را فرا گیرید:

am / is / are + going to + فعل

am going to play tennis.
You are going to play tennis.
He / she is going to play tennis.
We are going to play tennis.
They are going to play tennis.

کاربرد های آینده ساده با be going to

کاربرد اولاگر برای انجام کاری در آینده برنامه ریزی یا قصد قبلی داشته باشیم از be going to استفاده میکنیم:

I think Nigel and Mary are going to have a party next week.

فکر میکنم نیگل و ماری قصد دارند هفته بعد مهمانی برگزار کنند.

We are going to have dinner together tomorrow.

ما قصد داریم فردا با هم شام بخوریم.

I have bought a ticket and I am going to travel to Mashhad next week.

من یک بلیط خریده ام و قصد دارم هفته بعد به مشهد سفر کنم. (چون از قبل بلیط خریده پس برنامه ریزی کرده است و میتوان به شکل دارم به مشهد میروم نیز ترجمه کرد)

She is going to stay at the library until her report is finished.

او قصد دارد تا زمانی که گزارشش تمام شود، در کتابخانه بماند.

کاربرد دومبرای پیش بینی اتفاقات در آینده از be going to استفاده میکنیم:

Look at that clouds, I think it’s going to rain.

به آن ابرها نگاه کن، فکر کنم میخواهد باران ببارد.

You’re going to be sorry you said that.

بخاطر گفته ات پشیمان خواهی شد.

Aren’t they going to come to the party?

آیا آنها امشب به مهمانی نخواهند آمد؟


 


be going to

دانش آموز محترم لطفا قبل از انجام این تست، مبحث مربوط به زمان آینده ساده را مطالعه کنید