صفت های مقایسه ای در زبان انگلیسی

comparative adjectives

0005

صفات مقایسه ای به صفاتی گفته می شوند که ما می خواهیم دوچیز یا دو شخص  را با هم مقایسه کنیم.

دو تا از روش های مقایسه  در زبان انگلیسی استفاده از کلمات as…………..as  و than  می باشد.قبل از اینکه بخواهیم در مورد هرکدام از صفات مقایسه ای توضیحات جداگانه ای را ارائه دهیم به مثال های زیر دقت فرمایید.

She is as old as her sister

او هم سن خواهرش است.

I’m almost as good in math as in science

من  درس ریاضیم به اندازه درس علومم خوب است.

This book is not as exciting as the last one

این کتاب به اندازه آن کتاب هیجان انگیز نیست.

This cafe is not as crowded as that cafe

این رستوران به اندازه آن رستوران شلوغ نمی باشد.

Russian is not quite as difficult as Chinese

زبان روسی دشوار تر از زبان چینی نیست.

This computer is better than that one

این کامپیوتر بهتر از آن کامپیوتر است

She’s stronger at chess than I am

او در بازی شطرنج بهتر از من می باشد.

It’s much colder today than it was yesterday

امروز خیلی سردتر از دیروز است.

Our car is bigger than your car

ماشین ما بزرگتر از ماشین شما است.

This grammar topic is easier than most others

این موضوع گرامر آسانتر از بیشتر گرامرها می باشد.

I find science more difficult than mathematics

برای من درس علوم خیلی دشوارتر از درس ریاضیات می باشد.

صفات هم پایه (برابر):به صفاتی گفته می شود که دو نفر یا دو چیز در یک صفت مشترک باشند بگونه ای که به یک اندازه از  آن صف برخوردار باشند(هیچ تفاوتی میان آنها نباشد). در این صورت در زبان انگلیسی از ترکیب as+adjective +as  استفاده می کنیم.

برای مثال قد ارسلان 185 سانتی متر می باشد و پدرش نیز 185 سانتی متر است بنابراین:

Arsalan is as tall as his father

ارسلان هم قد پدرش می باشد.

This bedroom is as big as your bedroom

این اتاق خواب به اندازه اتاق خواب شما می باشد.

. Arash is as old as Ashkan

آرش هم سن اشکان می باشد.

My sister’s hair is as long as Arin’s sister.

موهای خواهر من به اندازه موهای خواهر آرین بلند است.

اگر دو نفر یا دو چیز از یک ویژگی در یک صفت برخوردار نباشند.از ترکیب not as+adjective+as  استفاده می کنیم.

برای مثال:

Today isn’t hot.  Yesterday was hot

امروزگرم نیست.دیروز گرم بود.

Today is not as hot as yesterday

امروز به اندازه دیروز گرم نیست.

He is not as intelligent as the other students

او به اندازه بقیه دانش آموزان باهوش نیست.

My house isn’t as big as your house

خانه من به اندازه خانه شما بزرگ نیست.

 

صفات تفضیلی (comparative adjectives):

از صفات تفضیلی برای مقایسه دو نفر یا دو چیز استفاده می شود. توجه داشته باشید که ما زمانی از صفات مقایسه ای استفاده می کنیم که می خواهیم دو چیز را با هم مقایسه کنیم نه بیشتر.


نحوه ساخت صفات تفضیلی:

اگر صفت تک بخشی باشد از ساختار زیر استفاده می کنیم:

adjective+er+than

older than -taller than -bigger than -faster  than -smaller than

He is taller than me

او از من بلندتر است.

A car is faster than a bike

یک ماشین سریع تر از یک دوچرخه است.

This question is easier than last one

این سوال از سوال قبلی آسان تر است.

اگر صفت مورد نظر ما چند بخشی باشد. مانند :  Expensive ,useful, powerful  به ابتدای این صفات کلمه more را اضافه می کنیم.

This car is more expensive than that car

این ماشین گران تر از آن ماشین است.

Paris is more modern than Shiraz

شهر پاریس از شهر شیراز امروزی تر می باشد.

This book is more useful than that book

این کتاب سودمند تر از آن یکی می باشد.

نکته:برخی از صفات در صفات تفضیلی ساختار بی قاعده ای دارندو از ساختار بالا پیروی نمی کنند.

good → better

بهتر<—خوب

well (healthy) → better

بهتر<—خوب(وضعیت سلامتی)

bad → worse

بدتر<—بد

far → farther/further

دورتر<—دور

this car is better than that car

این ماشین از آن یکی ماشین بهتر است.

صفات عالی (superlative adjectives):

صفات عالی به صفاتی گفته می شود که برای مقایسه  یک چیز و یا یک شخص با تمام چیزهای دیگر به کار می رود .

اگر صفت تک بخشی باشد در این صورت در انتهای آن  est اضافه می کنیم.

old—>the oldest

مسن ترین<—مسن,پیر

big—>the biggest

بزرگ ترین<—بزرگ

tall—>the tallest

بلندترین<—بلند

fast—>the fastest

سریع ترین<— سریع

Michael is the oldest boy at the party

مایکل بیشترین سن را در مهمانی دارد.

Amazon is the longest river in the world

رودخانه امازون طولانی ترین رودخانه دنیا می باشد.

He’s the oldest teacher in our school

اون مسن ترین معلم مدرسه ما می باشد.

نکته:اگر صفت چند بخشی باشد در ابتدای صفت کلمه ی the most را استفاده می کنیم.

That was the most difficult test of all our tests

آن سخت ترین  آزمون ما در میان تمام آزمون هایمان بود

Arash is one of the most serious students in class

آرش جدی ترین دانش آموز کلاس ما می باشد

This is the most beautiful park in Tehran

این زیباترین پارک در شهر تهران است.

نکته: برخی از صفات در  صفات عالی ساختار بی قاعده ای دارند و از ساختار بالا پیروی نمی کنند.

good → the best

bad → the worst

far → the farthest/furthest

زمانی که یک چیز را در صفات عالی مقایسه می کنیم از the   استفاده نمی کنیم.

England is coldest in winter. (not the coldest)

سردترین کشور در زمستان انگلیس است.

دیدگاهتان را بنویسید