ضــمـــــایـــر انـــعکــــاسی

ضمایر انعکاسی و تاکیدی در انگلیسی

Reflexive Pronouns


ضمایر انعکاسی (reflexive pronouns) ضمایری هستند که به self- یا selves- ختم می شوند و زمانی استفاده میشوند که فاعل و مفعول جمله یکی باشند که در این صورت جانشین مفعول میشوند. برای مثال در جمله “من به خودم باور دارم.” کلمه “خودم” یک ضمیر انعکاسی است. در انگلیسی کلمه “reflexive” به معنی “منعکس شدن” میباشد و به همین خاطر این ضمایر را “reflexive pronouns” می گویند چون به فاعل جمله اشاره دارند.ضمیر انعکاسی می تواند نقش مفعول مستقیم و غیر مستقیم را در جمله داشته باشند.

جدول ضمایر انعکاسی

معنی فارسی ضمیر انعکاسی
خودم myself
خودت yourself
خودش (مذکر) himself
خودش (مونث) herself
خودش (غیر انسان) itself
خودمان ourselves
خودتان yourselves
خودشان themselves

مثال از ضمایر انعکاسی در جمله

I believe in myself.

من به خودم باور دارم.


You should be proud of yourself.

تو باید به خودت افتخار کنی.


Julia amuses herself by reading books.

جولیا خودش را با خواندن کتاب سرگرم میکند.


They enjoyed themselves at the wedding ceremony last week.

هفته قبل در مراسم عروسی خیلی به آنها خوش گذشت.


نکته 1: ضمایر انعکاسی میتوانند با حرف اضافه خاص خود به کار بروند که در این حالت بعد از مفعول شیئی قرار میگیرند. به مثال زیر دو حالت دقت کنید:

She bought herself a new car.
She bought a new car for herself.

در جمله اول ضمیر انعکاسی بعد از فعل به کار رفته است و در جمله دوم چون حرف اضافه داریم، بعد از حرف اضافه و مفعول شیئی (car) به کار رفته است.

نکته 2: بعد از کلمات similar to, like و such as به معنای “مانند یا مثل” از ضمایر انعکاسی استفاده نمیشود. بعد از این کلمات از ضمایر مفعولی استفاده میشود :

Educated people like ourselves should keep an open mind. (نادرست)
Educated people like us should keep an open mind. (درست)

افراد تحصیل کرده ای مانند ما باید ذهن بازی داشته باشند.


ضمایر تاکیدی در انگلیسی

ضمایر تاکیدی همان ضمایر انعکاسی هستند که برای تاکید بر روی فاعل و یا مفعول در جمله به کار میروند. اگر برای تاکید روی فاعل به کار بروند بلافاصله بعد از آن و یا در آخر جمله می آیند. اگر بر روی مفعول تاکید کنند بلافاصله بعد از آن می آیند. به مثالهای زیر توجه کنید:

I fixed the car myself.   یا   I myself fixed the car.

من خودم ماشین را تعمیر کردم.

در این مثال تاکید روی فاعل جمله است. چون گوینده جمله به ما میگوید که خودش ماشین را درست کرده است نه شخص دیگری.


I like Maria herself but I don’t like her family.

من خود ماریا را دوست دارم اما از خانواده اش خوشم نمی آید.

در این جمله ضمیر تاکیدی بر روی مفعول جمله (Maria) می باشد، چون گوینده به ما می گوید که خود ماریا را دوست دارد نه خانواده اش را.


نکاتی درباره ضمایر تاکیدی

1- ضمایر تاکیدی اگر همراه (by) بیایند، به معنای alone (به تنهایی) می باشند و معمولا در آخر جملات قرار می‌گیرند:

She washed the dishes by herself.
She washed the dishes alone.

او ظرفها را به تنهایی شست.


2- در جملات امری از ضمیر تاکیدی yourself استفاده می‌شود:

Clean your room yourself.

خودت اتاقت را تمیز کن. (نه شخص دیگری)


3- کلماتی مانند hisself و theirselves و از این قبیل کلمات در انگلیسی وجود ندارند و به کار بردن آنها اشتباه است:

The students painted the class by theirselves. (نادرست)
The students painted the class by themselves. (درست)

دانش آموزان خودشان به تنهایی کلاس را رنگ کردند.

فیـــلــم آمــــزشی ضمایر انعکاسی
آزمـــــــــــــــــــونک


1
Created on By farzadadmin

ضمایر انعکاسی

1 / 7

_______ The children go to school

2 / 7

The party was great. We enjoyed ______ very much

3 / 7

_________May I have another biscuit? -> Of course. Help

4 / 7

They bought _________a new car.

5 / 7

I am sure he will enjoy _______ on his trip

6 / 7

My grandma hurt ______ when she was gardening

7 / 7

_______Both of you are so young. Don't go out

Your score is

The average score is 0%

0%
دیدگاهتان را بنویسید