گرامر درس یک، بخش اول

زمان آینده ساده

 

بخش اول گرامر درس یک کتاب زبان انگلیسی پایه دهم، درمورد زمان آینده ساده است. در زبان انگلیسی برای بیان عملی که در آینده انجام خواهد شد از ساختار آینده ساده استفاده می شود. برای آشنایی با ساختار این زمان کلیک کنید.

گرامر درس یک بخش دوم

اسم در زبان انگلیسی

اسم یا noun در زبان انگلیسی واژه ایست که نام یک فرد، محل، چیز یا ایده را مشخص می کند. به مثال های زیر توجه کنید:

فرد: man, (مرد) Mrs. Jones, (خانم جونز) doctor, (دکتر) Maddie (مدی)

محل: home (خانه)، mountains (کوه ها)، Paris (پاریس)، river (رودخانه)

چیز: sports car (ماشین مسابقه)، book (کتاب)، dog (سگ)

برای آشنایی با این بخش از گرامر کتاب زبان دهم کلیک کنید

گرامر درس دو، بخش اول