زبان دهم – درس دو – لیسنینگ

Conversation 1

گفتگوی 1

I bought a dress for my mother’s birthday

من یک لباس برای تولد مادرم خریدم

?Good! What color was it

خوب! چه رنگی بود؟

It was red; it was really beautiful

قرمز بود. اون واقعا زیبا بود

?Was it expensive

آیا آن گران بود؟

No, it wasn’t

نه نبود

?Did she like it

آیا مادرت آن را دوست داشت؟

Yah, she got very happy when she saw it

بله، وقتی آن را دید بسیار خوشحال شد.

Conversation 2

گفتگوی 2

?Do you cook

آیا شما آشپزی می کنید؟

Yes, sometimes. I like cooking healthy food

بله. بعضی وقتها. من دوست دارم عذاهای سالم بپزم

?Is it difficult to cook

آیا آشپزی سخت است؟

No, actually it is very easy

نه، در واقع خیلی آسان است

?Who helps you when you cook

هنگام آشپزی چه کسی به شما کمک می کند؟

My mother and my younger sister

مادر و خواهر کوچکترم

?How interesting, can you tell me how to cook

چه با حال! میتوانی به من آشپزی یاد بدهی؟

Yes of course

بله، البته

دیدگاهتان را بنویسید