زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی


زمان گذشته استمراری نشان دهنده کاری است که در گذشته اتفاق افتاده است و برای مدتی ادامه داشته است. برای مثال وقتی میگوییم “من دیروز بعد از ظهر داشتم درس میخواندم.” عمل درس خواندن برای مدتی ادامه داشته است. این زمان فارسی بصورت (داشتم، داشتی و …) ترجمه میشود.

ساختار زمان گذشته استمراری

برای ساخت زمان گذشته استمراری از شکل گذشته افعال to be یعنی was و were استفاده میشود و  بعد از آن ها باید از فعل اصلی که به آخر آن ing اضافه میشود، استفاده کرد. برای اول شخص و سوم شخص مفرد از was و برای بقیه شخص ها از were استفاده میشود. به جدول زیر دقت کنید:

من داشتم شام میخوردم. I was eating dinner.
تو داشتی شام میخوردی. You were eating dinner.
او (مذکر) داشت شام میخورد. He was eating dinner.
او (مونث) داشت شام میخورد. she was eating dinner.
آن (غیر انسان) داشت یک استخوان میخورد. It was eating a bone.
ما داشتیم شام میخوردیم. We were eating dinner.
شما داشتید شام میخوردید. You were eating dinner.
آنها داشتند شام میخوردند. They were eating dinner.
سعید داشت شام میخورد. Saeid was eating dinner.
سعید و امین داشتند شام میخوردند. Saeid and Amin were eating dinner.

مثالهای بیشتر از گذشته استمراری در داخل جملات:

Iwas watching a horror movie last night.

دیشب داشتم یک فیل ترسناک نگاه میکردم.


My friends were studyingEnglish and they were tired.

دوستان من داشتند انگلیسی مطالعه میکردند و خیلی خسته بودند.


Your dog was barkingin the yard an hour ago.

سگتان یک ساعت پیش در حیاط پارس میکرد.


Julia was readinga newspaper in the park.

جولیا در پارک داشت روزنامه میخواند.


یک نکته بسیار مهم: در زبان انگلیسی همه فعل ها را نمیتوان به صورت استمراری به کار برد. یعنی به همه فعل ها نمیتوان ing اضافه کرد. این افعال عبارت اند از:

1– افعال ربطی مانند افعال to be و افعالی مانند look (به نظر رسیدن) – smell (بو دادن) و …

He looks angry. (درست)
He is looking angry. (نادرست)

او عصبانی به نظر می آید.

فعل look در معنای “به نظر رسیدن” یک فعل ربطی به حساب می آید و نمیتوان آن را بصورت استمراری به کار برد اما این فعل در معنای “نگاه کردن” یک فعل غیر ربطی است و میتوان آن را بصورت استمراری به کار برد:

He is looking at me.

او دارد به من نگاه میکند.

2- افعال که نشان دهنده مالکیت هستند مانند belong (متعلق بودن) – own (داشتن، مالک بودن) – possess (مالک بودن) و …

That car belongs to me. (درست)
That car is belonging to me. (نادرست)

آن ماشین متعلق به من است.

3- افعالی که به احساسات مربوط هستند:love (عشق ورزیدن) – like (دوست داشتن) – hate (متنفر بودن) – dislike (متنفر بودن) – fear (ترسیدن) – envy (حسادت کردن) و …

I hate you. (درست)
I’m hating you. (نادرست)

ازت متنفرم.

4- افعالی که نشان دهنده انجام ماری نیستند و صرفا وجود حالتی را نشان میدهند مانند:want (خواستن) – need (نیاز داشتن) – cost (هزینه داشتن) – owe (مدیون بودن) و …

We need some money. (درست)
We are needing some money. (نادرست)

ما مقداری پول لازم داریم.


شکل سوالی زمان گذشته استمراری

برای سوالی کردن جملات گذشته استمراری فقط کافی است جای فاعل را با was یا were عوض کنیم. به جدول زیر دقت کنید:

 

حالت سوالی گذشته استمراری حالت خبری گذشته استمراری 
Was I running? I was running.
Were you writing? You were writing.
Was he sleeping? He was sleeping.
Was she talking? She was talking.
Was it snowing? It was snowing.
Were we playing tennis? We were playing tennis.
Were you laughing? You were laughing.
Were they singing? They were singing.

فیلم آموزش زمان آینده ساده

آزمون گذشته استمراری

0
Created on By farzadadmin

گذشته استمراری

1 / 10

 My mother ____________ the dished at six o'clock yesterday

2 / 10

Katie and Emma ____________ a picture when I entered the class

3 / 10

I broke a glass while I __________ tea

4 / 10

--------------------------My sister burnt her finger while she

5 / 10

My father _____________ the newspaper while my mother ____________ the floor

6 / 10

The students ______________ when the teacher entered the class

7 / 10

I couldn't watch the match because I __________ my homework at that time

8 / 10

Emma _____________ to work when I saw her

9 / 10

I broke that window while I ___________ the room

10 / 10

I burnt my shirt while I ___________ it

Your score is

The average score is 0%

0%گرامر بخش دوم ضمایر انعکاسی

دیدگاهتان را بنویسید